قطعات عاشقانه 4

روردگارا! تو دهنده هر نعمتی، صاحب هر حاجت و منتهای هر امیدی. فراوان ترین سپاس ها برای توست و برترین منت ها از آن تو. به نعمت تو کارهای نیک کامل می گردد. ای که به کارهای نیک معروفی و موصوفی! مرا از کارهای نیکت بهره مند ساز. تا از غیر تو بی نیاز گردم. به رحمتت ای مهربانترین مهربانان. منبع:صفیحه الرضا(ع) ص42و116

 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 خوشبختی به کسانی روی میآورد که برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند
 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-
 
محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر ازمحبت نیست. (سمنون محب
 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 عشقهرگز به رنگ تردید در نمی آید . (بوبن)
 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 عشق در لحظه ای پدید می آید، دوست داشتن در امتداد زمان ، این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است .


  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

 نمی خوام بگم قدر 1 دنیادوست دارم چون دنیا 1روز تموم می شه
نمی خوام بگم سیاهی چشات مثل شب پر ستارهاست چون شب هم بالاخره تموم می شه
نمی خوام بگم دوست دارم چون دوست ندارم بلکهعاشقتم
 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

از منزل کفرتا به دین یک نفس است           وز عالم شک تا به یقین یک نفس است

این یک نفس عزیزرا خوش میدار             چون حاصل عمر ماهمین یک نفس است

 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

یــزدان چوگــل وجود مــا می آراست           دانست زفعل مــا چه برخواهد خواست

بی حکمش نیست هرگناهی که مراست         پس سوختن قیامت از بهر چه خواست

 

  -+-+-+-+-+-+-+-+-+-

درس زندگی

برطبق اعتقادات خود زندگی کن .

خودت و دیگران را ببخش .

سعی کن حداقل یک بار هم که شده روش خود را تغییر دهی

/ 1 نظر / 24 بازدید
من و دلم همیشه عاشق

دوست داشتن از عشق برتر است چراکه بعد از بودن وشناختن کاستیها و خوبها باز هم دوستش داریم [قلب]